Måltilpassede tapeter og print, fri fragt. Sendes inden for 1-2 dage.

  Interview med Jonna Jinton “Alle billederne betyder rigtig meget for mig”

  Det ernæsten 2 årsiden, at Jonna Jintonlancerede sin førstetapetkollektion, der bar navnet The Soul of Nature. Siden da har hendesbillederprydetvægge over hele verden.

  Hun er nu aktuel med den nyekollektion Northern Wilderness, hvor de 30 naturmotiverafspejler det nordiskelandskab. Mange afkollektionensbillederertageti det nordligste Sverige, heriblandtStekenjokk, AbiskoogStoraSjöfallet, og de afspejlerårstidernesskiften.

  Vi har spurgt Jonna Jintonind til kollektionenogdykkernedi de forskellige fortællinger, der gemmer sig bag billederne.

  Jonna Jinton

  Hvordan ser entypiskfotodagud for ditvedkommende?

  Entypiskfotodagbegynderentenmegettidligtom morgeneneller sent om aftenen, alt afhængigtafårstiden. Om foråreterjeggerneude hele natten, eftersom man her får de bedstelysforhold. Jegfotograferernæstenaldrigidagslys, men venter derimodpå det blødelys, nårsolenerpåvej op ellerned,ellermidtimellem, om nattenellerimidnatslyset.

  Nårlyseterheltperfekt, pakkerjeg min kamerataskeogmitstativ. Afog til begiverjegmigindiskovenvedbyen,ellerafog til hopper jegindibilenogkørerlangsmindreskovvejeoglederefternyesmukkepladser. Det skerogså, at jegervækienheluge, entenoppeifjeldeneeller de nordligebjerge. Her brugerjeg al min tidpå at findenyesteder, der kanfotograferes, nårlysforholdeneeroptimale. Flereafbilledernei den nyekollektionertagetlængerenordpå, heriblandtvedAbisko, StoraSjöfalletogStekenjokk.

  Findes der nogetbilledefratapetkollektionen, som du husker særligtgodt?

  ­­Et af de billederikollektionen, somjeg husker særligtgodt, er ”Enlightenment Of Night”. Billedetblevtagetenefterårsnat,hvorjegholdtenkort pause påskovvejeneoppeifjeldene. Jeghavdeingenmobildækning, ogGPS’enhavdevirkeligledtmigpåvildspor. Det var tilmedbælgmørktudenfor.

  Mensjegkørterundtimørket, dukkedeNordlysetpludselig op – det hele sketepåfåsekunder. Jegstoppedebilenogplaceredemig med kameraogstativudepågrusvejen, hvorefterjegbegyndte at fotografere. Det blev mine bedstenordlysbilledernogensinde, ogjegskregnærmestaflykke. Mankunnehøreekkoetiskoven. Det føltesnæstensom om, at det var skæbnen, at jegskulle fare vildoghavnepå netop dettested, såjegkunnetagebillederne.

  Enlightenment Of Night by Jonna Jinton
  Enlightenment Of Night

   Jonna Jintonfortællerendvidere, at hendesabsolutfavoritplads ligger inærhedenafbopælen.Her ligger der enlilleskovsømidtindeiskoven, somhunkalder for den magiskeskovsø, og det erlige her, at hunsøger hen, nårhunhar brug for inspiration.  

  Er der andrebillederitapetkollektionen, der betyderekstrameget for dig?

  Der ertrebillederikollektionen, der bærernavnene ”Celestial Dream”, ”Stories Of The Ancient Forest” og "A Magical Place", der alleertagetvedskovsøen – enddapåsammetidspunkt. Jeg har tilbragtutalligemorgenervedsøen, men har aldrigoplevetensåmagisk morgen somdenne. Disenoglysetskabte den mestfantastiske setting, og det føltesvirkeligsom om, at jegvar havnetmidtiendrøm. Jegerutroligt glad for, at netop dissebilledererblevetforvandlet til tapeteri den nyekollektion. Jeghåberaltidpå, at mine billedervirkerinspirerende for dem, der vælgerat købedissetapeter.

  A Magical Place. The picture is taken at Jonna's absolute favorite spot, which she calls the "Magic Forest Star".

  Hvorfrahenter du din inspiration?   

  Min største inspiration kommerfraillustratorenJohn Bauer. Da jeg var mindre, fikjegforæretnogleafhansillustrationer, og de fikmig til at opleveskovenpåenheltnymåde. Han fremhævedebådetroldkraftenog det mystiske, hvilketkom til at prægemig. Dénfølelse, jegfik med dissebilleder, prøverjeg at videreformidlei mine egnebilleder.   

  Har du et favorit motivi tapetkollektionen Northern Wilderness?

  Det ersvært at vælgeétmotiv, da allebillederne har ensærligbetydning for mig, dog på forskellige måder. Skullejegvælge, villevalgetfaldepå ”Celestial Dream”. Billedetertagetvedden ”magiskeskovsø”, ogjegelskertonernei netop dettemotiv.De blå, grå, svagtgrønneoggulligenuancerfrasolenkananesgennemdisen. Farverne giver enheltsærligharmoni, der gør sig godtsomfototapet. Billedetfølesmeget “rent” via sine fådetaljer, såsomåkanderneog det gamletræ, der hængerind over vandet. Jegersærligt glad for det højrehjørneforneden, hvorman nærmestkananeenlillestjernehimmeludeivandet.

  Celestial Dream

  Hvis du heltselvkunnevælge et drømmested til dine tapeter, hvilketstedville du såvælge?  

  Jegvillebliverigtig glad, hvis mine tapeterblevanvendtpå et børnehospital. Jegkanhuskedengang, hvorenlilledreng (barn afenaf mine venner) kiggedepå et af mine fototapeter, somfamilienhavde sat op ihjemmet. Han fortaltemiglevende, hvordanhankunne se elgeneiskoven bag træerne. Han brugtederforlangtidpå at siddeogholdeøjemedelgene. Det gjordemigvarm om hjertet, for børn har sålivligenfantasi. Jegtrorfuldtog fast på, at de kanskabederesegnesmåeventyr blot ved at kiggepåeksempelvis et foto. Jegsågerne, at mine billederkunneglædebørnhverenestedag. Og det villeselvfølgeligogsåvære supercool, hvis et af mine tapeterhavnedepå Googles hovedkontor.😊

  Venter der nogle spændende designsamarbejderfremover, som du kanfortællelidt mere om?

  Netop her iårbrugerjegmegettidpåbl.a. min musik, og det er her, jeglægger min energi. I 2019 lancererjegendnu et motiv til IKEA, oginden for korttidoffentliggørjegen film, somjeg har arbejdetpå hen over foråret, ogsomer et samarbejde med Google og YouTube. Seneremå vi se, hvad der sker. Det ernok det, der er det sjovestevedmit job; nemlig at jegikkerigtigved, hvad der venter rundt om hjørnet. Det gøralting mere spændende.

  Universe & Free Spirits
  See our inspirational film by Jonna Jinton.
  Du kan måske lide følgende historier


  Hurtig levering

  Din bestilling sendes inden for 1-2 dage, og du har altid fri fragt.

  100% garanti

  Vi vil kun have tilfredse kunder. Derfor har du altid 30 dages returret, og du får pengene tilbage, hvis du ikke er tilfreds.